จดทะเบียนบริษัทอำเภอหนองหิน

Posted on

อำเภอหนองหินตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัดเลย 45 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวังสะพุงทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอผาขาวทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอภูกระดึงทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอภูหลวงประวัติหนองหินเดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในเขตการปกครองของตำบลปวนพุ อำเภอภูกระดึง ต่อมาได้แยกการปกครองจากตำบลปวนพุมาตั้งเป็น ตำบลหนองหิน เมื่อปี พ.ศ. 2523เมื่อเกิดการขยายตัวของพื้นที่ในเขตตำบลหนองหิน ซึ่งมีความเจริญทั้งทางด้านวัตถุ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนเมือง โดยเฉพาะชุมชนที่ตั้งบ้านหนองหิน (ปัจจุบันอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองหิน) จังหวัดเลยจึงได้เสนอกระทรวงมหาดไทยขอยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ โดยรวมตำบลหนองหิน ตำบลปวนพุ และตำบลตาดข่า ตั้งเป็น กิ่งอำเภอหนองหิน ตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกันต่อมาจึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอหนองหิน ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

จดทะเบียนบริษัทอำเภอเอราวัณ

Posted on

อำเภอเอราวัณตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดเลยประมาณ 42 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองเลยและอำเภอนาด้วงทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอนาวัง (จังหวัดหนองบัวลำภู)ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอผาขาว อำเภอนากลาง และอำเภอศรีบุญเรือง (จังหวัดหนองบัวลำภู)ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอวังสะพุงประวัติชื่ออำเภอเอราวัณได้มาจากชื่อถ้ำขนาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่บนเขาลูกหนึ่งบริเวณเขตรอยต่อระหว่างอำเภอเอราวัณกับอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยชาวบ้านเรียกกันว่า “ถ้ำเอราวัณ” เป็นถ้ำที่สวยงาม ซึ่งมีตำนานนิทานพื้นบ้านเรื่อง “ช้างเอราวัณกับนางผมหอม” ดังนั้นจึงได้นำไปตั้งชื่อหมู่บ้านเอราวัณและเป็นอำเภอเอราวัณในปัจจุบันท้องที่อำเภอเอราวัณเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอวังสะพุง ต่อมาวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 ทางกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแบ่งเขตท้องที่การปกครองออก โดยยกฐานะเป็น กิ่งอำเภอเอราวัณ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปีเดียวกัน[1] โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่บ้านเอราวัณ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 13 ตำบลผาอินทร์แปลง เนื่องจากเป็นเขตชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและการคมนาคมที่สะดวก (ปัจจุบันอยู่ในเขตเทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง)จากนั้นจึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอเอราวัณ ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

จดทะเบียนบริษัทอำเภอผาขาว

Posted on

อำเภอผาขาว เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลย มีพื้นที่ 254,735  ไร่ ตร.กม. แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 64 หมู่บ้าน โดยมีการปกครองส่วนท้องถิ่นคือ เทศบาลตำบล 2 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 3 แห่ง มีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเมืองร้อน แบ่งเป็น 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อนอำเภอผาขาวตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวังสะพุงและอำเภอเอราวัณทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอศรีบุญเรือง (จังหวัดหนองบัวลำภู)ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอศรีบุญเรือง (จังหวัดหนองบัวลำภู) และอำเภอภูกระดึงทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอหนองหินประวัติจากหลักฐานเดิมตำบลผาขาวได้ประกาศจัดตั้งเป็นตำบล เมื่อปี พ.ศ. 2481 อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ครั้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 ได้มีประกาศแบ่งท้องที่ตำบลศรีฐาน ตำบลปวนพุ และตำบลผาขาว ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอภูกระดึง มีพื้นที่ประมาณ 1,380 ตร.กม. ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2506 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอภูกระดึงขึ้นเป็นอำเภอภูกระดึง และเมื่อปลายเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2530 พลเอกประจวบ สุนทรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้น ได้ประกาศแบ่งท้องที่อำเภอภูกระดึง ตั้งเป็นกิ่งอำเภอผาขาว มีเขตการปกครอง 4 ตำบล คือ ตำบลผาขาว ตำบลท่าช้างคล้อง […]

จดทะเบียนบริษัทอำเภอภูหลวง

Posted on

อำเภอภูหลวงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวังสะพุงทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอหนองหินทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอภูกระดึงและอำเภอน้ำหนาว (จังหวัดเพชรบูรณ์)ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอหล่มเก่า (จังหวัดเพชรบูรณ์) และอำเภอด่านซ้ายประวัติแต่เดิมท้องที่อำเภอภูหลวงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอวังสะพุง ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยก 2 ตำบลออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอภูหลวง ซึ่งในภายหลังกิ่งอำเภอภูหลวงก็ได้ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอภูหลวง ตามพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2535 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 พฤษภาคม ปีเดียวกัน

จดทะเบียนบริษัทอำเภอภูกระดึง

Posted on

อำเภอภูกระดึงตั้งอยู่ทางตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอภูหลวง อำเภอหนองหิน และอำเภอผาขาวทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอศรีบุญเรือง (จังหวัดหนองบัวลำภู)ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสีชมพู อำเภอชุมแพ อำเภอภูผาม่าน (จังหวัดขอนแก่น) และอำเภอน้ำหนาว (จังหวัดเพชรบูรณ์)ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอน้ำหนาว (จังหวัดเพชรบูรณ์)

จดทะเบียนบริษัทอำเภอวังสะพุง

Posted on

อำเภอวังสะพุงมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองเลยทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเอราวัณทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอผาขาว อำเภอหนองหิน และอำเภอภูหลวงทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอด่านซ้ายและอำเภอภูเรือประวัติท้องที่อำเภอวังสะพุงเดิมแบ่งการปกครองออกเป็น 2 แขวงโดยยึดถือลำน้ำปวนเป็นเส้นแบ่งเขต (มีฐานะเป็นตำบลในปัจจุบัน) ทางฝั่งตะวันตกของลำน้ำปวนขึ้นอยู่กับเมืองหล่มสัก (ปัจจุบันคืออำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์) ของฝั่งตะวันออกของลำน้ำปวนขึ้นอยู่กับเมืองกมุทธาไสย (ปัจจุบันคือจังหวัดหนองบัวลำภู) ต่อมาปรากฏว่าแขวงทั้งสองมีพลเมืองหนาแน่นขึ้นจึงได้ยกฐานะเป็นอำเภอมีชื่อว่า อำเภอวังสะพุง เมื่อปี พ.ศ. 2440 โดยให้อยู่ในความปกครองของเมืองหล่มสัก ต่อมาในปี พ.ศ. 2450 ได้มีการจัดแบ่งเขตการปกครองใหม่ อำเภอวังสะพุง จึงถูกโอนมาขึ้นอยู่ในความปกครองของจังหวัดเลย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2451 จนถึงปัจจุบันต่อมาท้องที่บางแห่งในเขตอำเภอวังสะพุงได้แบ่งแยกออกไปเป็นอำเภอดังต่อไปนี้อำเภอภูกระดึง แยกเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2505 และยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2506อำเภอภูหลวง แยกเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 และยกฐานะเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2535อำเภอเอราวัณ แยกเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2538 และยกฐานะเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2550สำหรับอำเภอภูกระดึงต่อมาได้แบ่งท้องที่บางส่วนเป็นอำเภอผาขาว โดยตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2531 และยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 และแบ่งท้องที่บางส่วนเป็นอำเภอหนองหิน โดยตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2550 สรุปแล้วอำเภอวังสะพุงเดิมมีท้องที่ครอบคลุมถึง 6 อำเภอของจังหวัดเลยในปัจจุบัน

จดทะเบียนบริษัทอำเภอท่าลี่

Posted on

อำเภอท่าลี่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว)ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเชียงคานและอำเภอเมืองเลยทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอภูเรือทิศตะวันตก ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว)

จดทะเบียนบริษัทอำเภอภูเรือ

Posted on

อำเภอภูเรือตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว) และอำเภอท่าลี่ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองเลยและอำเภอวังสะพุงทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอภูหลวงและอำเภอด่านซ้ายทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอด่านซ้ายประวัติท้องที่อำเภอภูเรือแต่เดิมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอท่าลี่ อำเภอเมืองเลย และอำเภอด่านซ้าย ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2511 จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกบางตำบลของทั้ง 3 อำเภอออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอภูเรือ และต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2517 อำเภอภูเรือจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอภูเรือ ตามพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 28 มีนาคม

จดทะเบียนบริษัทอำเภอนาแห้ว

Posted on

อำเภอนาแห้วตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอชาติตระการ (จังหวัดพิษณุโลก) และแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว)ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว) และอำเภอด่านซ้ายทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอนครไทย (จังหวัดพิษณุโลก)ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอนครไทยและอำเภอชาติตระการ (จังหวัดพิษณุโลก)

จดทะเบียนบริษัทอำเภอด่านซ้าย

Posted on

อำเภอด่านซ้ายตั้งอยุ่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว)ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอภูเรือ อำเภอวังสะพุง และอำเภอภูหลวงทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหล่มเก่า อำเภอเขาค้อ (จังหวัดเพชรบูรณ์) และอำเภอนครไทย (จังหวัดพิษณุโลก)ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอนครไทย (จังหวัดพิษณุโลก) และอำเภอนาแห้ว